.

VIZE NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Motto: "Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce." (Rober Fulghum)

 

Chtěli bychom být školou, která se stává pro děti místem, kde panuje porozumění, láska, přátelství, vzájemný respekt a tolerance.
Školou, která je tvořivá, inspirující, otevřená a podporující rozvoj osobnosti dítěte, lásky k životu, lidskosti, zdravému pohybu a přírodě.
Místem, kde se děti cítí šťastné, v bezpečí a je pro ně vytvářeno prostředí, v něž se setkají s hodnotnými podněty pro celoživotní vzdělávání.

 

Základní principy
• Princip odbornosti-kvalifikovaný tým, spolupráce s dalšími odborníky.
• Princip zodpovědnosti a spolupráce-společně s rodiči doplňovat rodinnou výchovu, vzájemné partnerství MŠ a rodiny.
• Princip aktivnosti-přátelský, otevřený, aktivní a tvořivý přistup všech pracovníků školy.
• Princip sounáležitosti-s etickými hodnotami společnosti.

 

Cíle
• Vytvářet prostředí plné pohody, porozumění, vzájemné tolerance a respektu. Prostředí, v kterém panuje láska, zodpovědnost, legrace, pohyb a propojení osobnosti dítěte s reálným životem.
• Rozvíjet osobnost každého dítěte, aby bylo dále schopno samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a nést za své rozhodnutí zodpovědnost.
• Vést děti k sounáležitosti s přírodou, aby byly komunikativní, přátelské, spolehlivé, samostatné a svými získanými poznatky byly připravené k dalšímu vstupu do společnosti.
• Podporovat individuální potřeby dětí.

Spolupráce školy s dalšími institucemi

 

• Rodina-cíl: Vtáhnout rodinu do dění v MŠ, být otevření, upřímní, vstřícní, tolerantní, respektující a přátelští.

 

• Další instituce-cíl: Být součástí dění v našem městě. Navázat širší spolupráci s místními organizacemi. Užší spolupráce s dalšími odborníky, logopedy, pediatry, Pedagogicko- psychologickou poradnou, SPC.